Szukaj
Filters

Warunki Gwarancji

GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1/5 60-413 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia kopii dowodu zakupu.

4. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, urządzenie zostanie wymieniane na nowe o nie gorszych parametrach procesora oraz pamięci.

5. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie.

6. W przypadku wymiany produktu, gwarancja jest kontynuowana zgodnie z datą zakupu oryginalnego urządzenia lub w przypadku zakończenia tej gwarancji wynosi 90 dni, na wymieniony produkt, liczone od daty wymiany urządzenia umieszczonej w raporcie serwisowym.

7. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5” do 10” zgodnie z normą ISO 13406-2 dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).

8. Nie należy dopuścić do rozładowania baterii w urządzeniu.

9. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.

10. Gwarancja dla projektorów wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedazy sprzetu, jednak nie dluzej niz 27 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na produkcie, a dla zamontowanych w nich lamp - 12 miesiecy.

11. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

12. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie producenta. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta.

13. Usterkę należy zgłosić nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

14. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

16. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (takich jak nieładowane baterie itp.);

b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;

c) uszkodzeń produktu będących następstwem:

- używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,

- zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;

- Kompatybilności urządzeń, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi, z wyjątkiem innych produktów GOCLEVER przeznaczonych do użytku z niniejszym produktem;

- użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi

produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez GOCLEVER;

- napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami GOCLEVER lub Autoryzowanych Centrów Serwisowych;

- zaniedbania a szczególnie zabrudzeń;

- wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

d) Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś oprogramowania (GOCLEVER lub innego).

e) Czyszczenia urządzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem urządzenia.

f) Sprzętu uszkodzonego mechanicznie.

16. GOCLEVER zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością GOCLEVER.

18. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

19. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

21. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

22. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na urządzeniu, informujemy również że mapy przywracane będą do stanu zgodnego ze stanem produkcyjnym.

23. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

24. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy.

25. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.