Szukaj
Filters

KONKURS WSPANIAŁE WAKACJEREGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest GOCLEVER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5 , kod pocztowy 60-413,  regon 300358488, NIP: 7811791743, zwany dalej „Organizatorem”

 2. GOCLEVER Sp. z o.o. jest również Administratorem Danych Osobowych.

 

 1. GOCLEVER Sp. z o.o. jest także Fundatorem nagród w konkursie.

 

 1. Konkurs jest  przeprowadzony na fanpage’u Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/GocleverPolska/ dalej zwanym „fanpage” na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez sieć Internet.
 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania Konkursu.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, użytkownik serwisu Facebook.
 2. Konkurs wymaga zgłoszenia konkursowego drogą elektroniczna poprzez komentarz pod postem konkursowym na fanpage organizatora. Zgłoszenie musi zawierać wizualną (zdjęciową lub filmową) interpretację tematu Konkursu - WSPANIAŁE WAKACJE oraz imię i nazwisko Uczestnika (występujące jako podpis dotyczący zamieszczanego komentarza).  Jeden Uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie z jedną fotografią.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedno zgłoszenie zawierające obowiązkowo zdjęcie przedstawiające WSPANIAŁE WAKACJE.
 3. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej i zdjęcia w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej na publikację fanpage’u Organizatora.
 4. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na fanpage’u Organizatora oraz na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. W przypadku wygranej, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku w celach marketingowych i PR Organizatora.

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

Zasady Konkursu:

a)    Konkurs wymaga zgłoszenia konkursowego, które musi zawierać wizualną (zdjęciową) interpretację tematu Konkursu oraz imię i nazwisko Uczestnika.

b)    Zgłoszenia konkursowe muszą zamieszczone jako komentarze pod postem konkursowym na fanpage organizatora.

 1.      Konkurs trwa od 20.06.2018 do 15.07.2018

 2.      Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego wypowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zdjęć zamieszczonych w zgłoszeniu  na fanpage Organizatora na Facebooku, w tym prawo do wysyłania zdjęć na Konkurs.
 1.      Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora wraz z udziałem w Konkursie i przesłaniem Zgłoszenia do jego wykorzystania na fanpage Organizatora oraz na innych polach eksploatacji związanych bezpośrednio bądź pośrednio z Konkursem, w tym do działań marketingowych i PR Organizatora.
 1.      Organizator zastrzega, a Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, iż z chwilą wysłania przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 2.      prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
 3.      wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
 4.      prawa do powielania Utworu (pracy konkursowej) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
 5.      prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
 6.      prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
 7.       prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
 8.      prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
 9.      publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
 10.      Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z konkursu lub niepoublikowania wypowiedzi konkursowych oraz fotografii uznawanych za obraźliwe, naruszających ład społeczny, wulgarnych, nienadających się do publikacji, naruszających postanowienia regulaminu portalu Facebook lub wyraźnie wykraczających poza temat konkursu - bez podania przyczyny usunięcia i wcześniejszego informowania użytkownika o tym fakcie.
 12.  Niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników Konkursu jakichkolwiek sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego działań mających na celu wpływanie na wynik Konkursu.
 13. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu, ogólnie przyjętych standardów postępowania, zasad netykiety lub do odpowiednich przepisów prawa upoważnia Organizatora do natychmiastowego wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu Organizator uprawniony jest do usunięcia zgłoszenia, zdjęć, wpisów, opisów i innych materiałów umieszczonych przez Uczestnika podlegającego wykluczeniu z Konkursu.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW i NAGRODY

 1. W konkursie zostanie wyłonionych 5 Laureatów spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń zamieszczonych w komentarzach do posta konkursowego. Nagrody przyznaje Jury, które w wyborze laureatów kierować się będzie innowacyjnością i nietypowym podejściem do tematu oraz jakością zgłoszonych prac graficznych - 3 sztuki. Dodatkowe nagrody trafią do najbardziej popularnych zdjęć - dwoje uczestników, których zgłoszenia konkursowe zyskają najwięcej interakcji. Nagrodami w konkursie są hulajnogi GOCLEVER CityRider SCAMP - łącznie 5 sztuk, po jednej dla każdego z laureatów.

 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22.07.2018 w komentarzach pod postem  i/lub w postaci osobnego posta informacyjnego na fanpage Organizatora.

3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 5 dni od opublikowania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać poprzez wiadomości na Facebooku dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu).

 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej.
 

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

 

6.Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce ani przekazania praw do nagród osobom trzecim.

 

 1. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników, którzy dostarczą dane teleadresowe, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu. Nie odebranie przekazanej Nagrody w terminie określonym w regulaminie odbioru przesyłek pocztowych lub kurierskich, a w związku z tym zwrotne przesłanie ich do Organizatora oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

 

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również do publikowania tych danych na profilu na Facebooku. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku  w formie pisemnej na adres Organizatora. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie danych osobowych Uczestnika (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w szczególności na stronie Organizatora, fanpage na Facebooku, w materiałach reklamowych, PR itp.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa u udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w działaniach marketingowych i PR Organizatora.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie goclever.com

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, w tym w szczególności terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 

4. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości tego typu rozwiązań kierowane na drogę sądową.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.