Cerca
Filters

RMA Complaint

-----------

Niniejszym zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca 2019r.  wydanym w sprawie  XI GU 151/19 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku Dłużnika GOCLEVER   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000264176.   Równocześnie zawiadamiam, że  wyznaczona zostałam przez Sąd Syndykiem Masy Upadłości. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą XI GUp 217/19. Sędzią Komisarzem wyznaczona została Pani SSR Irena Flotyńska.


Obwieszczenia zostało opublikowane w MSiG  w dniu 13 sierpnia 2019 r. Nr 156/2019 (5795) poz. 41927

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczenie w postępowaniu upadłościowym w charakterze wierzyciela wymaga zgłoszenia wierzytelności. Brak zgłoszenia pozbawia wierzyciela możliwości zaspokojenia swych roszczeń ze środków masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego.  Mając na uwadze powyższe wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym -  zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego na ręce sędziego komisarza, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do zgłoszenia ich w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza na adres:

Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ul. Młyńska 1A, 61 – 729  Poznań

 

Małgorzata Kalińska

Syndyk

 

 

Wzór zgłoszenia wierzytelności do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym

Do zgłoszenia należy dołączyć numer rachunku, na który mają zostać przelane środki z planu podziału.